RHLIMAGING

Algemene Factuurvoorwaarden

1. Onze facturen zijn enkel betaalbaar via overschrijving. De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur, met vermelding van de factuurnummer.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is er een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag , met een minimumbedrag van 50 EUR.

3. Elk bezwaar moet geschieden binnen 8 dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren via aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.